Enable / Włącz Javascript
 Złóż raport o naruszeniu praw


Dane dotyczące naruszenia
Rodzaj zgłoszenia
Pełna nazwa utworu co do którego nastąpiło naruszenie
Pełny adres URL utworu na portalu north-easttreeservice.com
Uzasadnienie wskazujące na uprawdopodobnienie naruszenia


Dane dotyczące zgłaszającego
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej naruszenie
Stanowisko lub stopień służbowy
Kraj
Miasto
Ulica
Kod pocztowy
Email
Numer telefonu


Oświadczenie
Działając w dobrej wierze niniejszym oświadczam, iż informacje jakie przedstawiłem w
moim zgłoszeniu naruszenia praw autorskich lub zgłoszeniu innego naruszenia prawa są
zgodne z prawdą i jestem osobą upoważnioną do ich przedstawienia.
Oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności cywilnej oraz karnej za podawanie
fałszywych informacji w moim zgłoszeniu, w szczególności odpowiadam za wszelkie
szkody materialne wynikłe z mojego zawinionego działania.